Thủ đoạn lạm thu

Đòi phí xác minh tài liệu, giấy tờ 50 USD

Lập lờ giữa phí làm miễn thị thực 10 USD và phí làm thị thực (từ 25 USD trở lên)

Đòi phí dịch thuật tài liệu, giấy tờ

Bắt phải lên nộp trực tiếp, nếu nộp qua bưu điện thì phí phải cao hơn Thông tư 264